Shasta #16 - Hotlum Bolam - (June 17-19, 2011) - BC 20-21, Ski 40-41 - TeleK