Pear Lake Hut (Mar 2-4, 2012) Ski 9-11, BC 5-7 - TeleK