Squaw Bluebird (Jan 31, 2010) w/Metres, Durbs, Mi-Suk, and Alexis. - TeleK